Algemene Voorwaarden Yoga Mission Online Academie

Artikel 1 – Begripsomschrijving

 

Yoga Mission – De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Yoga Mission op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties

Cursist – Deelnemer van een door Yoga Mission verzorgde les, workshop, cursus of opleiding.

De website – De website van Yoga Mission: www.yogamission.nl

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en geldigheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yoga Mission als opdrachtnemer optreedt.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Yoga Mission uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Yoga Mission behoudt het recht de voorwaarden tussentijds aan te passen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op de website.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

 

3.1 Yoga Mission is eerst gebonden als zij een opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoeringshandelingen is begonnen.

 

Artikel 4 – Tarieven

 

4.1 Een inschrijving cursus is altijd persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

4.2 Alle tarieven van Yoga Mission staan vermeld op de website. De vermelde tarieven op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.

4.3 Prijswijzigingen worden aangekondigd via de website.

4.4 Alle tarieven vermeld op de website of via enige andere media, zijn altijd onder voorbehoud van zetfouten, drukfouten en prijswijzigingen.

4.5 Als er een gereduceerd tarief wordt aangeboden op de website voor leden dient men, om hiervan gebruik te kunnen maken, in het bezit te zijn van een geldige kortingscode.

4.6 Yoga Mission behoudt zich het recht voor te allen tijde acties, coupons of kortingen te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande mededeling.

Artikel 5 – Annulering

 

5.1 Na betaling via I-deal is je aankoop definitief en kan niet meer ongedaan gemaakt worden. In geen geval wordt er restitutie verleend. Alleen binnen 30 dagen wanneer je niet tevreden bent. Dit gaat in overleg.

Artikel 6 – Nakoming Yoga Mission

 

6.1 De overeenkomst tussen partijen leidt voor Yoga Mission tot een inspanningsverplichting, nooit tot een resultaatsverplichting. Toelating van een cursist op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat cursist de cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden.

6.2 Yoga Mission behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden de cursus aan te passen, te optimaliseren of te veranderen.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Ingeval Yoga Mission jegens cursist tot vergoeding van enigerlei schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid immer beperkt tot maximaal het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.

7.2 Yoga omvat, maar is niet begrenst tot, het uitvoeren van mogelijk fysiek inspannende houdingen, participatie in meditatie technieken en ademhalingstechnieken.

Zoals bij elke fysieke activiteit, is het risico op lichamelijk letsel altijd aanwezig en kan dit niet volledig worden weggenomen. Cursist begrijpt en bevestigt met het akkoord gaan van deze voorwaarden, dat het van het grootste belang is dat hij/zij altijd een eigen tempo kiest en dat hij/zijn bij pijn of discomfort altijd naar het eigen lichaam dient te luisteren en de lichamelijke grenzen te respecteren.

Deze cursus is geen vervanging van medische attentie, -behandeling, -onderzoeken of -diagnose. Yoga kan voor mensen met sommige medische aandoeningen ongeschikt of onveilig zijn. Door het akkoord gaan met deze voorwaarden, verklaart cursist te allen tijde op eigen risico deel te nemen aan de activiteiten van Yoga Mission, zich volledig bewust te zijn van mogelijke risico’s op persoonlijk letsel die verbonden zijn met het volgen van de cursussen en vrijwaart cursist Yoga Mission van elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten gevolge van deelname aan deze activiteiten alsmede elke vordering ten gevolge van participatie aan één of meerdere activiteiten. Cursist verklaart fysiek fit te zijn en dat een gekwalificeerd arts de medische geschiktheid voor participatie aan de activiteiten van Yoga Mission heeft goedgekeurd.

 

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht

 

8.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Yoga Mission het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Privacy

9.1 Een inschrijving cursus is altijd persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. IP-adres en cookies worden geregistreerd. Na aanschaf ga je ermee akoord dat alleen degene van wie geldige e-mailadres is, toegang heeft tot de cursus.

 

YOGA MISSION ONLINE ACADEMIE

www.yogamission-onlineacademie.nl

www.yogamission.nl